ร่วมตอบแบบประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง (พ.ศ. 2559-2563)